Struktura Zespołu Szkół

Jesteśmy publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Rybnika.W skład zespołu wchodzą:

  • Przedszkole nr 48 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 8 lat
  • Szkoła Podstawowa nr 38 - I i II etap edukacyjny - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - wiek 6,7,8 - 18 lat
  • Gimnazjum nr 16 - III etap edukacyjny-dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - w wieku od ukończenia szkoły podstawowej  do 21 lat
  • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - wiek 3-25 lat

 

Uczniem naszej szkoły, może być każde dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym posiadające aktualne orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej.


Najważniejsze założenia
Głównym celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem poprzez wszechstronne wspomaganie ich rozwoju. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w ramach poszczególnych klas.
Więcej na temat formy pracy w szkole możesz znaleźć w dziale zajęcia.

Liczba uczniów
Liczba uczniów w oddziałach związana jest ze specyficznymi trudnościami naszych dzieci i kształtuje się następująco:

  • 2-4 - w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną głęboką, upośledzeniami sprzężonymi, autyzmem.
  • 6-8 - w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.