Comenius 2009-2011

Czym jest Comenius?

Comenius jest jednym z 4 programów sektorowych LIFE LONG LEARNING ("Uczenie się przez całe życie")  wspierający finansowo i merytorycznie współpracę partnerską szkół (praca nad wspólnym projektem), kursy doskonalące dla nauczycieli, staże.


Program Comenius jest skierowany do :

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 •  szkół wyższych;
 •  podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.


Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.


Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 •  wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.


Działania wspierane w ramach Programu Comenius:

a. Mobilność obejmująca:

 • wymianę uczniów i kadry;
 • mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej;
 • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej;
 • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe);
 • praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

b. Tworzenie partnerstw:

 • pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli;
 • pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

c. Projekty wielostronne
d. Wielostronne sieci
e. Inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów Programu Comenius.

Kraje uczestniczące:
•    27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
•    kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
•    kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.

Rumunia
„School Centre for Inclusive Education No. 1 Oradea” (koordynator projektu). Jest to szkoła specjalna otwarta w 1968 roku, zlokalizowana w północno – zachodniej części Rumunii, w mieście Ordea. Misją szkoły jest zaspokajanie edukacyjnych, adaptacyjnych i zawodowych potrzeb oraz potrzeb integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami w porozumiewaniu się, trudnościami w uczeniu się, deficytami sensorycznymi, zaburzeniami zachowania i adaptacji społecznej, ADHD, autyzmem, jak również wspieranie rodzin rumuńskich, węgierskich i romskich w procesie społecznej integracji ich dzieci. Wielodyscyplinarny zespół 81 nauczycieli: psycholog, terapeuci ruchu, edukatorzy, nauczyciele, pracownicy socjalni oraz lekarz służą swoja wiedzą i empatią dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez indywidualne dostosowane metody edukacji i rehabilitacji. Instytucja ta pełni rolę dziennej szkoły dla 132 uczniów między 3 a 18 rokiem życia jak również należą do niej uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym (281 uczniów), którzy są włączeni do klas w okolicznych szkołach podstawowych oraz dwie klasy terapeutyczne przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym Dla Dzieci w Ordea. W ostatnich latach placówka rozwinęła znacząco swój europejski wymiar poprzez zaangażowanie się w różnego typu projekty edukacyjne. Szkoła zyskała ogromne doświadczenie na polu pisania oraz zarządzania projektami. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu w projekty szkoła po raz drugi w 2007 roku została utytułowana „Szkołą Europejską”.

Portugalia
The Agrupamento Vertical de Escolas de Sines składa się z 3 przedszkoli, 3 szkół podstawowych (1 – 4 stopnie edukacyjne) i głównej szkoły podstawowej (stopnie 5 – 9) I obejmuje swym zasięgiem okręg całego miasta.
Populacja jest społecznie zróżnicowana: ludzie zmieniający pracę, imigranci, różne grupy etniczne-ludność z Cape Verde, Romowie, społecznie dysfunkcyjni.
Znacząca ilość uczniów tej szkoły posiada trudności w uczeniu się, problemy emocjonalne i społeczne oraz duża część uczniów charakteryzuje się specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła należy do programu „Edukacyjny Obszar Priorytetu Profilaktycznego”.

Włochy
Istituto di Istruzione Superiore Commerciale “Albert Einstein” - Alberghiero “Antonio Nebbia” jest szkołą techniczą I zawodową w Loreto. Szkoła jest dostepna dla zróżnicowanej grupy młodych ludzi, także emigrantów, dzieci oraz dużej grupy studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka składa sie z dwóch sekcji: biznes/administracja i hotelarstwo/catering/gastronomia. W związku z tym nauczycielom trudno znaleźć jednolitą dla wszystkich formę pracy. Projekt europejski I współpraca partnerska bywa często odpowiednim bodźcem i motywacją aby między różnymi grupami nauczycieli nastapiła wymiana wiedzy na temat metod i środków w celu poprawy jakości edukacji. Dlatego wymiar Europejskich Projektów wydaje się być istotny dla rozwoju szkoły.

Polska
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku jest placówką szkolnictwa specjalnego – szkołą i przedszkolem – stworzoną na podstawie programu „Szkoły Życia”. Instytucja obejmuje nauczaniem dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uczniowie tej szkoły odnoszą znaczące sukcesy na polu działalności artystycznej – wystawy prac plastycznych, występy w zespole wokalno – teatralnym „Baj” oraz w sporcie. Sekcja Olimpiad Specjalnych „PROMYK” powstała w 1994 przy szkole i w ramach jej działalności uczniowie trenują 17 dyscyplin sportowych. Każdego roku sekcja organizuje zawody w takich dyscyplinach jak: bowling, tenis, regaty, pływanie.

Bułgaria
Tzelodnevna detska gradina “Pinokio” /Public Kindergarten “Pinokio”  - przedszkole, w 1993 utworzone z połączenia dwóch placówek,  w okręgu “Rodina” w mieście Ruse. W roku szkolnym 2003/2004  przyjęto 2 pierwszych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przez lata liczba tych uczniów rosła. W roku szkolnym 2004/2005 przedszkole “Pinokio” było jednym z trzech przedszkoli w Ruse zaangażowanych w program pilotujący wczesną integracyjna edukację przedszkolną. W tym roku szkolnym przedszkole pozyskał nauczyciela, który konstruuje specjalne programy indywidualne dla uczniów SEN.
Priorytetem placówki jest z jednej strony – włączanie uczniów SEN we wszystkie formy aktywności – z drugiej kształtowanie postaw tolerancji, troski  zrozumienia wobec niepełnosprawnych u dzieci zdrowych od najwcześniejszych lat życia.
“Stowarzyszenie Dysleksja” zostało oficjalnie zarejestrowane we wrzesniu 2005 w Ruse jako pozarządowa organizacja “non-profit”. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy na temat dysleksji (publikacje, lektury, internet), uczenie nauczycieli jak mają rozpoznawać symptomy dysleksji, edukowanie i
wspieranie  rodziców dzieci dyslektycznych, praca indywidualna bądź w małych grupach z dziećmi dyslektycznymi w celu przezwyciężania problemów związanych z tym zaburzeniem.
Przedszkole „Pinokio” i Stowarzyszenie Dysleksja postanowiło współpracować w ramach naszego projektu tworząc w ten sposób bardzo dobry zespół do pracy nie tylko z dziećmi SEN by korygować ich zaburzenia ale także z innymi dziećmi – w ramach „workshopów” w celu zapobiegania jakimkolwiek trudnościom szkolnym w przyszłości.
W Bułgarii nie ma systemu wczesnego rozpoznawania zaburzeń związanych z uczeniem się. Specjaliści ze Stowarzyszenia (terapeuta dysleksji i psycholodzy) będą pracować razem z nauczycielami przedszkola w pracowniach/warsztatach wykorzystując sztukę, rękodzieło, gry i aktywność fizyczną jako środek terapii dysleksji, kształtowania dojrzałości szkolnej i komunikacji społecznej.

Wielka Brytania
Whitefield School and Centers jest najwiekszą siecią placówek edukacyjnych w Europie. Obszar Whitefiled zajmuje obszar północno – wschodnich peryferii Londynu, został zaprojektowany na początku XX wieku w odpowiedzi na potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w liczbie 300 dzieci w wieku pomiędzy 3 a 19 rokiem życia z rożnorakimi rodzajami niepełnosprawności. Szkoła przeznaczona jest dla uczniów, którzy wymagaja innych warunków nauczania i uczenia się niż w te które oferuje zwykla szkoła podstawowa, tak aby mogli rozwijac sie w kierunku rozwijania swoich zyciowym mozliwosci i maksymalnej niezalezności. Whitefileld zawiera w sobie trzy kategorie placówek dot. zaburzeń: Zaburzenia Sensoryczne i Trudności Szkolne, Porozumiewanie sie i Nawiązywanie kontaktów – podstawowa i ponadpodstawowa.
Poza tym szkola wspiera także rodziców i stanowi centrum profesjonalnej wiedzy i pomocy. Placówka posiada międzynarodową renomę dzieki swoim zasobom i profesjonalizmowi kształtowanych dzięki adaptowaniu najlepszych rozwiązań edukacji specjalnej i pionierskich metod.
Hiszpania
Instituto de Educación Secundaria “Doña Jimena”  (Doña Jimena Secondary School) jest szkołą ogólnokształcącą w centrum Gijon (największe miasto w regionie Asturias), w roku akademickim 2008/2009 posiadającą 590 uczniów w wieku 12 – 18 lat. Szkoła zatrudnia 96 nauczycieli i 17 innych pracowników. Szkoła uczy również “na odległość” ludzi dorosłych (630 studentów w tym roku), którzy chcą uzyskać Bachillerato Certificate , mają oni swoich nauczycieli, własne seminaria i zdają odrębne egzaminy. W ostatnich pięciu latach szkoła przyjęła i zintegrowała wielu studentów z różnych krajów Europy i Południowej Ameryki. Z tego powodu szkoła rozbudowała plany seminariów by poprawić niską wydajność we wczesnych latach ogólnego kształcenia oraz rozwiązała problemy związane z okresem przejściowym poprzez innowacyjny szkolny projekt.
Niektórzy hiszpańscy uczniowie na tym skorzystali. Powstał specjalny program dla studentów (15 i więcej) by dać im szansę na zdobycie świadectwa ukończenia szkoły ogólnokształcącej. W obu projektach został zmodyfikowany program – studenci maja specjalne seminaria z najtrudniejszych przedmiotów jednocześnie uczęszczając do zwykłych grup w ramach innych przedmiotów.
Szkoła posiada także studentów z niepełno sprawnościami, którzy wymagają dodatkowego wsparcia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne, specyficzne trudności w uczeniu się, późny start edukacyjny lub osobiste trudności bądź wcześniejsze szkolne niepowodzenia.

„Uczę się działając, żyjąc pracuję”
Program Comenius w Specjalnym Zespole Szkolno – Przedszkolnym
We wrześniu 2009 roku nasz partnerski projekt został zaakceptowany i rozpoczęliśmy jego realizację.


Nasi partnerzy to szkoły:

 • Rumunia (koordynator projektu): School Centre for Inclusive Education No. 1 w Oradea
 • Portugalia: The Agrupamento Vertical de Escolas w Sines
 • Włochy: Instituto di IstruzioneSuperiore Commerciale ”Albert Einstein” w Loreto
 • Bułgaria: Tzelodnevna detska gradina “Pinokio” w Ruse
 • Wielka Brytania: Whitefield School and Centers w Londynie
 • Hiszpania: Instituto de Educacion Secundaria “Dona Jimena” w Gijon


Celem naszego projektu jest zorganizowanie w szkołach partnerskich eksperymentalnych, chronionych pracowni  (warsztatów, „workshops”).
Utworzenie pracowni jest odpowiedzią na problemy współczesnego problemy dotyczące środowiska osób niepełnosprawnych w Europie : coraz większą liczbę dzieci niepełnosprawnych, brak oferty edukacyjnej ze strony szkół zawodowych, brak programów nauczania czy zajęć przygotowujących do w miarę niezależnego szycia.
Pracownie te zostaną wyposażone i zorganizowane tak aby uczniowie w nich uczestniczący mogli poprzez odpowiednie zajęcia zdobywać nowe, niezbędne w życiu umiejętności , wzmacniać poczucie własnej wartości i dzięki temu lepiej radzić sobie w życiu codziennym, także poza zajęciami szkolnymi.

W naszej szkole funkcjonują następujące pracownie:

 • SPORT  (pracownia, w której uczniowie będą rozwijali swoją sprawność ruchową oraz będą przygotowywali się do zawodów sportowych w ramach projektu)
 • OGRÓD I KUCHNIA (pracownia nauki przygotowywania posiłków, rozwijania samodzielności i samoobsługi w kuchni oraz wykonywania prostych upraw ogrodniczych
 • TANIEC I TEATR

Wszystko co powstanie w pracowniach (efekty pracy uczniów i nauczycieli) będą promowane w środowisku lokalnym (wystawy, przeglądy, konkursy). Poprzez takie działania jak również wzmacnianie potencjału jednostkę z niepełnosprawnościami będziemy realizować cel projektu jakim jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Dzięki realizacji projektu zostaną zrealizowane jeszcze inne cele takie jak: uczenie się poprzez kontakt, wymianę i współpracę, wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców (w grupach wsparcia).


W ramach projektu odbędą się spotkania partnerskie:

 • 26-28 luty 2010 Rumunia
 • 31maj-4 czerwca 2010 Portugalia
 • 3-8 maj Włochy
 • 11-15 październik 2010 Rumunia
 • 24-26 listopad 2010 Polska
 • 13-15 marzec lub kwiecień 2011 Bułgaria
 • 23-27 maj 2011 Hiszpania


Przygotowała: Agnieszka Kulczyna