Zapisy do szkoły

PRZYJĘCIE DO SZS-P

 

Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny

ul. ks. Henryka Jośki 41

44-217 Rybnik

tel.  324226407

  

 

Przyjęcie do przedszkola, szkoły podstawowej specjalnej  oraz do gimnazjum specjalnego (kl.  III) następuje w oparciu o wymienione dokumenty:

  • podanie rodziców / opiekunów,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną,
  • świadectwo z poprzedniej klasy ( w przypadku, gdy dziecko uczęszcza już do szkoły).

Uwaga!

Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wydane do ukończenia szkoły podstawowej, zachowuje ważność na kl. VII i VIII.

 

Przy przyjęciu do zespołu rewalidacyjno - wychowawczego (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)  wymagane jest:

  • podanie rodziców / opiekunów,
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedgogiczną.