Zajęcia

10/01/2011

Zajęcia specjalistyczne

 

Wszystkie zajęcia specjal.(z wyjątkiem rehabilitacji), o które wnioskowaliśmy są już prowadzone w szkole. Ze specyfiki upośledzenia osób niepełnospr. umysłowo  wynika, że wszystkie te os. powinny zostać objęte pomocą specjalistyczną jednak z uwagi na możliwości finansowe nie jesteśmy w stanie tego zapewnić. Dzięki otrzymanym środkom większa ilość uczniów i uczennic zostanie objęta  zajęciami specjalistycznymi.


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
- Celem zajęć jest zwiększenie umiejętności komunikowania się i poprawa wad wymowy. Zakupione zostaną komputerowe progr. logop. niezbędne do prowadzenia zaj. Zostanie przeprow. 10h tyg. indyw. zaj. w ciągu każdego roku szk.(800h w proj.)


ZAJĘCIA Z KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ - Każdemu człowiekowi dostępny jest odpow. mu system porozumiewania się, dzięki któremu zaspakaja podst. potrzeby , unika frustracji i podtrzymuje kontakty z innymi. Celem zaj. jest stworzenie czytelnego dla jak największej ilości osób systemu komunikacyjnego. Systemy takie tworzone są za pomocą piktogramów i  komunikatorów głosowych. Jest to w Polsce nowatorska  metoda wspomagania komunikacji. Zostanie przeprow 5h tyg. indyw. zajęć  komun. alt. w ciągu każdego roku szk.(400h w proj)


REHABILITACJA RUCHOWA -Zajęcia terapeutyczne z zakresu rehabilitacji ruchowej nie są obecnie prowadzone w szkole, a wysokie koszty zajęć są barierą dla wielu rodziców. Celem rehabilitacji jest: jest usprawnianie zaburzonych funkcji za pośrednictwem ćw. ruchowych, wpływanie na rozwój. poznawczy oraz przywrócenie odczuwania własnego ciała. Zajecia stymulują rozwój, oraz prowadzą do lepszego funkcjonowania jednostki. Zostanie przepr. 10 h tyg. zaj. w ciągu każdego roku szk(800h w proj).

 

KOREKCJA WAD POSTAWY.-Celem jest skorygowanie istniejących zaburzeń ruchu. KWP jest specyficzną formą ćw.  fiz., w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. Zostaną przepr. 2h zaj. tyg. (2gr x 3os) w ciągu każdego roku szk(160h w proj)

 

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ- S. I.  stanowi jedną z uzupełniających form wspomagania prawidłowego rozwijania percepcji zmysłowej oraz prawidłowej koordynacji pomiędzy zmysłami. Polega na stymulacji i synchronizacji układów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, czuciowego, zmysłu równowagi i innych. Wyrabia się min. motoryka, funkcje wzrokowe, słuchowe, funkcjonowanie emocjonalne. Zostanie przepr. 5 h tyg.indyw. zaj w ciągu każdego roku szk.(400h w proj)

 

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-WYRÓWNAWCZE. Celem  zajęć jest wyrównywanie braków spowodowanych zaburzeniami funkcji poznawczych i motorycznych w takich sferach, jak: funkcje percepcyjno-motoryczne, funkcje językowe, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, pamięć, uwaga, zaburzenia słuchu fonematycznego. Zostanie przepr. 10h tyg.  indyw. zaj w ciągu każdego roku szk(800h w proj)


Poszerzenie oferty zajęć rozw. zainteresowania osób niepełnosprawnych
Uczestnicy zajęć dodatkowych mają szansę na zdobycie nowych oraz utrwalenie i poszerzenie zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności, a przede wszystkim na rozwijanie swoich zainteresowań. Nauczą się także jak racjonalnie i efektywnie gospodarować czasem wolnym od zajęć edukukacyjnych.
 

KÓŁKO TEATROLNO- MUZYCZNE- Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane formy aktywności muzycznej i teatralnej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na sztukę oraz kulturalnego spędzania wolnego czasu. Ponadto zajęcia te przygotowują do prezentowania osiągnięć w szkole i poza nią, a także stwarzają szanse na odnoszenie sukcesów.
Zostanie przepr 4h tyg. zaj dla dwóch 6os. gr. w ciągu każdego roku szk (320h w proj) Ponadto odb. się 2 wyjścia do kina i 2 wyjazdy do teatru.
 

KÓŁKO PLASTYCZNE- Zajecia mają na celu pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej. Każda działalność artystyczna ułatwia wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Wytwory pracy uczest. będą sprzedawane przez nich samych na kiermaszach świąt. oraz podczas rodzinnego festynu integr. Zostanie przeprow. 4h zaj. w miesiącu w cyklu po 2 godz. raz na 2 tyg. dla dwóch 5os.gr w ciągu każdego roku szk(80h)
 

KÓŁKO INFORMATYCZNE Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem, poznanie technologii informacyjnych i wdrożenie do świadomego korzystania z niej, wskazanie użyteczności komputerów w nauce i zabawie, a także dążenie do poznania i zrozumienia otaczającego świata. Zostanie przeprow. 4h zaj.  tyg. dla dwóch 4os. gr w ciągu każdego roku szk.(320h w proj)
 

ZAJĘCIA SPORTOWE - Celem zajęć jest kształtowanie u uczniów i uczennic dbałości o własny rozwój fizyczny, podnoszenie zdolności poznawczych, wytworzenie nawyku aktywywności fizycznej także jako formy spędzania czasu wolnego; Zaj  rozwijają zdolność współdziałania w grupie. Zostaną przeprowadzone 4h zaj. tyg dla dwóch 5os gr.w ciągu każdego roku szk(320h w proj)
 

KÓŁKO GOSPODARSTWA DOMOWEGO- Celem zajęć jest nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania prostych posiłków, prac domowych, robótek ręcznych oraz prac w ogrodzie, a także poszerzanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu. Celem jest osiągnięcie możliwie jak największej samodzielności, praktycznego stosowania zdobytej wiedzy a także wyrabianie zaradności życiowej. Wytwory pracy uczniów i uczennic w zakresie robótek ręcznych będą sprzedawane w czasie kiermaszów świątecznych. Zostanie przeprow. 6h zaj. tyg.  dla  trzech 5os. gr  w ciągu każdego roku szk(480h w proj)

 

Poszerzenie działań wychowawczych mających na celu  kształtowanie kompetencji społecznych.


ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE- Zajęcia te traktuje się często jako formę niewerbalnego treningu interpersonalnego.  W metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń: prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie, ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy, twórcze. Zostanie przeprow. 1h tyg. zaj. dla 5os gr w ciągu każdego roku szk(80h w proj)
 

DOGOTERAPIA- To jedna z metod wspomagających rehabilitację społeczną. Bezpośredni kontakt z psem pomaga w okazywaniu emocji oraz  rozwija spontaniczną aktywność ruchową, wyzwala zainteresowania, aktywność i motywację do działania w procesie terapeutycznym, stymuluje wszechstronnego rozwój osobowości, wyrównuje dysharmonie rozwojowe, kształt. prawidłowe postawy społeczne. Zostaną przeprow. 2h. tyg. zaj dla dwóch 5os. gr. w ciągu każdego roku szk(160h w proj)
 

AKADEMIA DOBREGO WYCHOWANIA-Celem zajć jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, rozwijanie zdolności do rozpoznawania wartości moralnych, wyposażenie w umiejętności przeciwstawianiu się zła, zagrożeniom i patologii a także wdrożenie do przestrzegania  norm społecznych. Zostaną przeprowadzone 2 cykle zaj -5 dni po 5h dziennie dla dwóch 10os gr
 

Przygotowanie rodziców do współdziałania i wspierania dzieci w rozwoju.
Celem jest przyg. rodziców do współdziałania i wspierania rozwoju dziecka, a także zapobieganie błędom wychowawczym. W czasie trwania proj odb. się 3 spotkania dla rodziców ze specjalistą a także ind. konsultacje w razie potrzeby. Ze względu na nierówność płci w zakresie opieki nad dzieckiem na jedno spotkanie chcemy szczególnie zaprosić ojców („Warsztaty dla taty”)